Medezeggenschapsraad

Over verschillende, belangrijke beslissingen inzake het schoolbeleid is de school verplicht eerst de ouders en het personeel te raadplegen. Dit moet gebeuren via de medezeggenschapsraad.
In het medezeggenschapsreglement van de school (ter inzage op de school) is vastgelegd welke rechten bij welke beslissingen de ouders en/of personeelsleden hebben:

  • adviesrecht
  • instemmingsrecht
  • recht op informatie
  • initiatiefrecht

De MR van onze school bestaat uit zes leden die evenredig zijn verdeeld over de ouders en de leerkrachten uit het team. Drie ouders uit de MR worden door en uit de ouders van de school gekozen. Daarnaast hebben er drie leerkrachten zitting in de MR. De directeur is adviserend lid.

In het reglement is opgenomen hoe de samenstelling van de MR plaatsvindt. Wanneer u belangstelling heeft, kunt u dit kenbaar maken bij de voorzitter van de MR of de directeur van de school.

De MR vergadert zo'n zes keer per jaar. Deze vergaderingen zijn in principe openbaar.  U kunt zich aanmelden voor een vergadering via onderstaand e-mailadres. Wilt u meer weten over de MR of heeft u vragen of suggesties dan kunt u ons via de mail of via de leerkracht bereiken.
U kunt ons bereiken via mr.ekkedehaan@ambion.nl

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

logo GMR

De GMR is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van ons scholennetwerk Ambion. Dit is het orgaan waarin alle medezeggenschapsraden van de openbare scholen vertegenwoordigd zijn. De GMR behandelt zaken die voor alle openbare scholen van belang zijn. Ook onze school wordt vertegenwoordigd door een MR-lid. Deze wordt voor vier jaar gekozen en is afwisselend iemand uit de oudergeleding en de personeelsgeleding.
Namens onze school heeft Fatma Atik zitting in de GMR.

Website GMR
De GMR heeft haar eigen website, waarop heel veel informatie te vinden is betreffende medezeggenschapszaken. Ook alle vastgestelde notulen van GMR-vergaderingen, vastgestelde notities van Ambion van de afgelopen drie jaar en het tijdschrift MR-actueel zijn er te lezen. 
Klik hier voor de website van de GMR.