Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Ekke de Haan is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Ekke de Haan is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

Ouderraad

Samenstelling Ouderraad 2017 – 2018

Groep 1: Esme Draaisma

Groep 2: Jolanda Elsinga (secretaris), Ingrid Wiersma

Groep 3: Irene Bijsterbosch, Jeannet Heijblom

Groep 4: Erik Jansen

Groep 5: Gonneke Weessies

Groep 6: Pieter Grol, Manuela Mienstra (penningmeester)

Groep 7: Gabriëlle de Bruin, Anja Raggers (voorzitter)

Groep 8: Yvonne Guijt

Bereikbaar via de mail: or.ekkedehaan@debasis.frl

De ouderraad houdt zich bezig met het (mee)organiseren van activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, Bazaar, Laatste schooldag etc.. De ouderraadsleden zijn tevens klassenouders, dat wil zeggen aanspreekpunt voor de leerkrachten betreffende hulp bij de organisatie van festiviteiten. Elke klassenouder beheert een lijst met gegevens van ouders die zich vrijwillig hebben opgegeven om te helpen bij activiteiten. De klassenouder kan daardoor een beroep doen op deze ouders en zorgen voor een breed draagvlak.

De ouderraad heeft een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De voorzitter bereidt de vergadering inhoudelijk voor. De secretaris doet de verslaglegging, stuurt de stukken rond en maakt het jaarverslag. De penningmeester beheert de vrijwillige ouderbijdrage en het schoolreisgeld. Jaarlijks wordt aan het begin van het schooljaar een begroting opgesteld. Volgens deze begroting wordt gewerkt. De penningmeester maakt aan het eind van het jaar een financieel verslag.

Ouderraadsleden zijn benoemd middels verkiezingen die om de drie jaar plaatsvinden. Volgens de statuten kan elk lid zich tweemaal herkiesbaar stellen.

Eenmaal per jaar organiseert de OR een zakelijke ouderavond om uitleg te geven en verantwoording af te leggen aan ouders. Daarnaast wordt samengewerkt met de medezeggenschapsraad. Tweemaal per jaar wordt samen vergaderd en notulen worden uitgewisseld.

De Ouderraad komt per jaar ongeveer 7x bijelkaar om te vergaderen. In principe zijn de vergaderingen openbaar, aanmelden vooraf is gewenst.

Zakelijke ouderavond
Ieder jaar heeft de ouderraad een zakelijke ouderavond, waarin u inzage kan krijgen in het financiële verslag. Dit jaar gaan we het anders doen. Als u het financieel verslag in wilt kijken of als u vragen heeft, kunt u op maandag 11 december van 8.30 uur tot 9.00 uur of op woensdag 13 december van 13.30 uur tot 14.00 uur bij ons langs komen op school in de gemeenschapsruimte. Manuela Mienstra (penningmeester) en Anja Raggers (voorzitter) zullen hier aanwezig zijn om eventuele vragen te kunnen beantwoorden.