Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Ekke de Haan is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Ekke de Haan is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

Ouderraad

Samenstelling Ouderraad 2016 – 2017

Groep 1: Jolanda Elsinga, Ingrid Wiersma

Groep 2: Irene Bijsterbosch, Jeannet Heijblom

Groep 3: Minke Grootenhuis (secretaris)

Groep 4: Gonneke Weessies

Groep 5: Pieter Grol

Groep 6: Gabriëlle de Bruin, Anja Raggers (voorzitter)

Groep 7: Yvonne Guijt

Groep 8: Manuela Mienstra (penningmeester)

Bereikbaar via de mail: or.ekkedehaan@debasis.frl

De ouderraad houdt zich bezig met het (mee)organiseren van activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, Bazaar, Laatste schooldag etc.. De ouderraadsleden zijn tevens klassenouders, dat wil zeggen aanspreekpunt voor de leerkrachten betreffende hulp bij de organisatie van festiviteiten. Elke klassenouder beheert een lijst met gegevens van ouders die zich vrijwillig hebben opgegeven om te helpen bij activiteiten. De klassenouder kan daardoor een beroep doen op deze ouders en zorgen voor een breed draagvlak.

De ouderraad heeft een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De voorzitter bereidt de vergadering inhoudelijk voor. De secretaris doet de verslaglegging, stuurt de stukken rond en maakt het jaarverslag. De penningmeester beheert de vrijwillige ouderbijdrage en het schoolreisgeld. Jaarlijks wordt aan het begin van het schooljaar een begroting opgesteld. Volgens deze begroting wordt gewerkt. De penningmeester maakt aan het eind van het jaar een financieel verslag.

Ouderraadsleden zijn benoemd middels verkiezingen die om de drie jaar plaatsvinden. Volgens de statuten kan elk lid zich tweemaal herkiesbaar stellen.

Eenmaal per jaar organiseert de OR een zakelijke ouderavond om uitleg te geven en verantwoording af te leggen aan ouders. Daarnaast wordt samengewerkt met de medezeggenschapsraad. Tweemaal per jaar wordt samen vergaderd en notulen worden uitgewisseld.

De Ouderraad komt per jaar ongeveer 7x bijelkaar om te vergaderen. In principe zijn de vergaderingen openbaar, aanmelden vooraf is gewenst.