nieuwe MR-leden gezocht!

De medezeggenschapsraad, wat houdt dat in?
De MR op school is een wettelijk verplicht orgaan waarin ouders (oudergeleding) en personeelsleden (personeelsgeleding) meepraten en meebeslissen over het schoolbeleid. De MR is er voor beleidsmatige zaken. Ouders die willen meepraten en meebeslissen over allerlei schoolzaken kunnen lid worden van de medezeggenschapsraad. De MR overlegt met de directeur over verbeteringen in het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de veiligheid op school en financiën.

Welke rechten heeft de MR?
De MR heeft twee belangrijke rechten: instemmingsrecht en adviesrecht. Instemmingsrecht houdt in dat de school haar plannen niet zonder goedkeuring van de MR mag uitvoeren. Adviesrecht houdt in dat de MR mag meebeslissen, maar niet het laatste woord heeft.

Is de MR vergadering vaak?
De MR vergadert 6 keer per schooljaar. Deze vergaderingen zijn openbaar en dus voor alle ouders en personeel toegankelijk. Het afgelopen schooljaar hebben een aantal vergaderingen, door de Coronamaatregelen, online plaats gevonden.

Huidige MR
De personeelsgeleding van de huidige MR bestaat uit: Riemke Hiemstra (leerkracht van groep 4, secretaris MR), Dicky List (leerkracht van groep 8 en Wilma Banda (Intern Begeleider, GMR lid). In de huidige oudergeleding hebben de volgende ouders zitting: Daniel Reekers (ouder van Manuel & Eléonore), Han Verhallen (ouder van Myka, voorzitter MR) en Miriam Nip-Klinker ( ouder van Julia).

Miriam aan het woord over haar rol in de MR|
Dit schooljaar ben ik 5 jaar MR-lid en na 5 jaar vind ik het tijd worden dat een andere ouder de kans krijgt om plaats te nemen in de oudergeleding van de MR. Doordat ik werkzaam ben als zorgcoördinator op een middelbare school, leek het mij destijds interessant om vanuit een andere perspectief bezig te houden met het beleid en de ontwikkelingen van een school. Ik ervaar het als prettig en interessant om te kunnen meepraten en meebeslissen over belangrijke schoolzaken. Vergeleken met andere vrijwillige functies kost deze functie niet veel tijd en is dit prima te doen naast andere bezigheden. Meld je dus aan en geef je eigen invulling aan deze interessante functie!

Wie komt onze MR versterken?
Er is plaats voor drie ouders. We willen alle ouders, van een kind dat op OBS Ekke de Haan onderwijs volgt, de gelegenheid geven zich kandidaat te stellen. Dus lijkt het u wat om mee te denken en het beleid van de school kritisch te volgen, geeft u zich dan nu op.

Hoe stelt u zich kandidaat?

Om u kandidaat te stellen kunt u dit kenbaar maken aan Han Verhallen via een email naar han.verhallen@gmail.com Dit kan tot en met woensdag 27 mei 2021.

Als er meer dan 3 kandidaten zijn, dan zullen er verkiezingen plaatsvinden.