Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Ekke de Haan is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Ekke de Haan is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

Team

Het team van Obs Ekke de Haan:

Staand (achterste rij): Marjan, Dicky, Riemke, Lukie, Nynke, Betty, Julia

Staand (voorste rij): Anneke, Anoek, Sjoukje, Auke, Nellie, Joke

Zittend: Marjolein, Thea, Rixt, Jan Sjoerd, Grietje