Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Ekke de Haan is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Ekke de Haan is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad (MR)

Over heel veel verschillende belangrijke beslissingen inzake het schoolbeleid is de school verplicht eerst de ouders en het personeel te raadplegen. Dit moet gebeuren via de medezeggenschapsraad. In het medezeggenschapsreglement van de school (ter inzage op de school) is vastgelegd bij welke beslissingen de ouders en / of personeelsleden welke "rechten" hebben:

a. adviesrecht

b. instemmingsrecht

c. recht op informatie

d. initiatiefrecht

De MR van onze school bestaat uit zes leden die evenredig zijn verdeeld over de ouders en de leerkrachten uit het team. Drie ouders uit de MR worden door en uit de ouders gekozen. Daarnaast hebben er drie leerkrachten zitting in de MR. De directeur is adviserend lid.

In het reglement is opgenomen hoe de samenstelling van de MR plaatsvindt. Wanneer u belangstelling heeft, kunt u dit kenbaar maken bij de voorzitter van de MR of de directeur van de school.

De MR vergadert zo'n 6 keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar en kunnen altijd door elke ouder worden bijgewoond. Mocht een vergadering niet openbaar zijn dan wordt deze als vertrouwelijk bestempeld door de voorzitter en secretaris.

 

In het schooljaar 2016/2017 hebben de volgende ouders en leerkrachten zitting in de MR:

Oudergeleding

Han Verhallen

voorzitter

 

Miriam Klinker

 

 

Daniel Reekers

 

 

 

 

Personeelsgeleding

Anoek van der Werf

secretaris

 

Betty Hofman

 

 

Sjoukje Slagter

 

 

 

 

Adviserend lid

Jan Sjoerd Pool

directeur

U kunt ons bereiken via mr.ekkedehaan@debasis.frl

Vergaderdata voor 2016/2017 van 19.30 – 21.00 uur:

10 oktober 2016

21 november 2016

12 december 2016 (optioneel)

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De GMR is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van en voor de scholen van Stichting Openbaar Scholennetwerk De Basis Heerenveen.

Samen met het bestuur van de stichting stelt zij het beleid voor alle scholen vast. De GMR overlegt samen met het bestuur over zaken die alle ouders, alle leerlingen en alle personeelsleden aangaan.

U kunt hierbij denken aan de begroting voor de stichting, het zorgplan voor alle leerlingen, het onderwijskansenbeleid, onderhoud van de scholen, personeelsbeleid en identiteit.

Onze school wordt vertegenwoordigd door een MR-lid. Deze wordt voor vier jaar gekozen.

Afwisselend is dat een ouder en een leerkracht.